strom s dutinou

Alejový strom s dutinou vhodný pro úkryt či hnízdění živočichů.

  Druhová skladba

Druhová skladba alejí by v prvé řadě měla odpovídat geobotanickým podmínkám, převažují však praktické stereotypy. Nejčastěji se v krajině vyskytují monokulturní aleje tvořené z lip, javorů, jasanů, dubů či jírovců. Selské aleje bývaly nejčastěji tvořené ovocnými stromy a v roce 1820 se podél státních silnic předepisuje výsadba alejí z ovocných stromů. Později se prosadila u silnic výsadba alejí smíšených

vícedruhová alejVícedruhová alej jabloní a hrušní u Uhelné

    Aleje a stromořadí

 

Aleje a stromořadí jsou základním prvkem komponované krajiny a zároveň nenahraditelnou součástí naší krajiny již po několik století. Původ alejí bývá spatřován v době renesance jako prodloužení stromových řad geometrických parků do volné krajiny a jako koridory zvyšující monumentalitu přístupu k bohatým sídlům. Aleje krajinu především kultivují, usměrňují ji a zpříjemňují v ní komunikaci, které zároveň udělují vyšší význam. Aleje jsou přírodním prvkem urbanistického charakteru.

 Funkce v krajině

Samotný vznik alejí byl iniciován potřebou plnění určitých dobou vyvolaných funkcí. Mezi první potřeby řadíme plnění architektonicko-estetických požadavků z doby renesance, kdy zastávají nezastupitelný kompoziční prvek nejednoho zámeckého areálu. Dále následoval zlatý věk alejí barokní doby, kdy aleje sloužily k podtržení duchovního chápání krajiny a nelze opomenout i význam ovocných alejí selského lidu. Dobře známé jsou funkce alejí královských cest, kdy stromořadí sloužila pro lepší orientaci vojska, případně jeho maskování, u vesnických alejí je zřejmá také funkce produkce ovoce.
 
S moderním rozvojem společnosti a jejích nároků na krajinu se objevuje řada nových nezastupitelných funkcí, kvůli kterým aleje vnímáme jako fenomén a nenahraditelný prvek krajiny. S rozvojem dopravy je to především pohlcování jemného polétavého prachu a dalších škodlivin, které automobily produkují. Plnohodnotné aleje významně omezují dopravní hluk. V noci, za deště či mlhy usnadňují řidičům orientaci, v létě chrání cestovatele před slunečním žárem. Aleje působí jako přírodní větrolamy, zmírňují boční vítr a půdní erosi, současně brání vozovky před zavátím sněhem. V neposlední řadě je nutné zmínit ekologické funkce stromů v aleji. Každý jednotlivý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů živočichů. Platí to zejména pro hmyz, ptáky a drobné živočichy, kterým poskytuje úkryt, stravu nebo místo k zahnízdění. 
 

 Městské aleje

Městské aleje jsou druhem v dnešní době vytlačovaným a ustupujícím prostorovým nárokům zvýšené dopravy, přestože právě ony dotvářejí urbanismus města a hierarchii. Jsou nezbytným prvkem podporující obyvatelnost města.
 
alej na masarykove tride
Historický snímek městské lipové aleje v Masarykově ulici v Liberci 
 

 Typy výsadby

Aleje a stromořadí jsou nejčastěji spojovány s komunikací, cestou nebo pěšinou, vnáší do naší krajiny určitý řád a pravidelnost. Existuje množství forem a podob stromořadí a alejí, jak se za staletí vytvořily a dochovaly:

Pravidelná oboustranná alej je klasická forma výsadby, bývala vysazována na šlechtických nebo klášterních panstvích, kde byla na prvním místě reprezentace rodu a sídla. 
 
alej v Detrichove
Jarní pohled na pravidelnou oboustrannou alej javorů u Dětřichova.
 
Méně používaná, alespoň u nás, je výsadba jednostranná. Vyskytuje se ve většině případů na krátkých úsecích, často za použití nepůvodních kultivarů. Účelová výsadba jednořadých větrolamů bez zřetele ke krajinné kompozici byla často vysazována v 50. letech minulého století (tzv. stalinské větrolamy).
  
alej ve Vetrove
Pohled na bývalou jednostrannou alej topolů černých a kanadských v obci Větrov. Dnes již na místě nové lipové stromořadí.
 
Nepravidelná, tzv. anglická stromořadí, vznikala záměrným rozrušením pravidelných alejí při vzniku přírodních parků. V krajině působí měkce, jako rozptýlená vegetace, která poskytuje nerušený přehled po krajině a je méně nákladný na obnovu.